História mesta Považská Bystrica

História mesta Považská Bystrica

Stopy najstaršieho osídlenia predstavuje niekoľko úlomkov kanelovanej keramiky bádenskej kultúry z neskorej kamennej doby, starých asi 4500 rokov. Prvý písomná zmienka o Považskej Bystrici sa viaže s rokom 1316. Už v roku 1432 Považská Bystrica takmer celá podľahla plameňom husitských vojsk. Oheň pohltil všetky obecné listiny a obyvateľstvo zostalo bez právnych dokumentov. 

Život a dejiny Považskej Bystrice sú úzko späté z Považským (predtým Bystrickým) hradom a jeho najznámejšími majiteľmi - lúpežnými rytiermi Jánom a Rafaelom Podmanickými. Mimoriadne cenným svedectvom vnútorného života mestečka Articuli Podmanickyani, listina z roku 1506, ktorou Ján Podmanický ustanovil obecný štatút mesta Bystrica. Okrem "ľudovej" školy sa v nej spomínajú mäsiarsky, tkáčsky či čižmársky cech. V Považskej Bystrici aj vo Varíne sa ako v jediných dvoch mestách na vtedajšom území Slovenska používala ako výlučný jazyk cechových majstrov slovenčina. 

Po postupnom rozmachu zasiahlo Považskú Bystricu "storočie pohrôm" - 19. storočie v znamení epidémií, povodní a ďaľších rozsiahlych požiarov. V roku 1832 zhorela jedna časť mesta na Váhu a v roku 1834 druhá. Situácii nepomohol ani zákon z roku 1886, ktorý zlikvidoval všetky výsadné rozdiely medzi obcami a Považská Bystrica ako poddanské mestečko stratila svoje postavenie až na pol storočia. Prvého marca 1914 ju však Župná kongregácia v Trenčíne povýšila na veľkú obec. 

Počas druhej svetovej vojny dosiahol rozvoj Považskej Bystrice taký vysoký stupeň, že sa obec rozhodla požiadať o priznanie charakteru mesta. Tento titul získalo 25.júna 1946 a o 14 rokov neskôr - roku 1960 sa Považská Bystrica stala okresným mestom. Úplná prestavba starého mesta na nové v 70. a 80. rokoch minulého storočia zmenila jeho ráz. Postavili sa nové sídliská, pribudli rôzne hotelové a reštauračné zariadenia, zrekonštruovali sa mestké komunikácie a parkoviská.